Javna licitacija za prodaju rashodovanih stalnih materijalnih sredstava van upotrebe

Na osnovu odluke Uprave Javnog preduzeća “VODOKOM” d.o.o. Kakanj o prodaji rashodovanih stalnih materijalnih sredstava van upotrebe putem licitacije sistemom zatvorenih koverata (odluka broj: 7469-5/20 od 17.11.2020. godine) i člana 50. Statuta Javnog preduzeća Uprava objavljuje:

J A V N U   L I C I T A C I J U 

za prodaju rashodovanih stalnih materijalnih sredstava van upotrebe

Član 1.

Objavljujemo drugu prodaju rashodovanih stalnih materijalnih sredstava van upotrebe putem licitacije i to za sljedeća sredstva sa početnom licitacionom cijenom kako slijedi:

LOT 1:

1.Teretno motorno vozilo marke MAN tip 18 232, godina proizvodnje 1995.,  broj šasije WMAM082322y016426Početna licitaciona cijena 8.055,00  KM

LOT 2:

1.Teretno motorno vozilo marke MERCEDES-BENZ tip Atego, godina proizvodnje 2003.,  broj šasije WDB9752622K594974Početna licitaciona cijena 16.950,00  KM

Procijenjene vrijednosti su iskazane bez uračunatog PDV-a.

Član 2.

Javna licitacija za prodaju stalnih sredstava iz tačke 1. održati će se u prostorijama Javnog preduzeća “VODOKOM” d.o.o. Kakanj ulica Alije Izetbegovića 51/I Kakanj, dana 17.12.2020. godine sa početkom u 08:00 sati.

Član 3.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja zaključno sa 17.12.2020. godine do 07:30 sati na blagajni preduzeća izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10 % od početne licitacione vrijednosti sredstva za koje učestvuju u licitaciji.

Ponuđačima koji nisu ponudili najbolju cijenu kaucija iz prethodnog stava će biti vraćena nakon okončanja licitacije, a najuspješnijem ponuđaču koji bude proglašen kupcem kaucija će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.

Član 4.

Ponude se dostavljaju na protokol preduzeća do 17.12.2020. godine do 07:30 sati u zapečaćenoj koverti na propisanom obrascu (koverta i obrazac ponude se preuzimaju u kancelariji broj 9).

Član 5.

Ponude koje prisitignu nakon roka iz člana  4. i ponude manje od početne neće se uzeti u razmatranje.

Stalna sredstva se mogu pogledati dana 16.12.2020. godine do 10:00 sati u krugu autoparka preduzeća.

     Član 6.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu bit će proglašen za kupca i dužan je postignutu cijenu uplatiti do preuzimanja predmeta kupovine, a najkasnije osam dana od dana zaključenja licitacije. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat uplaćene kaucije a kupcem se smatra sljedeći ponuđač sa liste koji je dao sljedeću najvišu ponudu.

Član 7.

Stalna sredstva koja su predmet prodaje kupuju se po principu viđeno – kupljeno, pa se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Sve troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

DIREKTOR

Haris Veispahić