Obavještenje pravnim i fizičkim licima o uslovima odvoza luga

Obavještavamo pravna i fizička lica da je prema  Odluci o komunalnom redu (izmijenjeni član 115. Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj, Sl. novine Općine Kakanj br. 3/17) u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta zabranjeno bacati lug u nadzemne, podzemne i polupodzemne kontejnere ili pored njih, kao i na druga mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu.

Pravna i fizička lica, kao vlasnici građevinskih objekata u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta koji posjeduju individualna ložišta i kotlovnice u kojima se koristi ugalj kao energent, moraju imati poseban kontejner ili posudu za odlaganje otpada iz ložišta i kotlovnice, te zaključiti ugovor sa javnim komunalnim preduzećem o njegovom odvozu.

Ukoliko javno komunalno preduzeće ocijeni da je moguće i opravdano, više pravnih i fizičkih lica mogu posjedovati  zajednički kontejner ili posudu za odlaganje otpada iz individualnih ložišta i kotlovnica u kojima se koristi ugalj kao energent.

Napominjemo da je u cijeli proces, a shodno Odluci o komunalnom redu, uključena i komunalna inspekcija koja može rješenjem naložiti pravnom ili fizičkom licu zaključenje ugovora, kao i izreći novčane kazne.

Pozivamo pravna i fizička lica, vlasnike građevinskih objekata u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta, da se u vezi potpisivanja ugovora o odvozu luga obrate u direkciju preduzeća, kancelarija broj 11.