OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj provodi akciju ugradnje plombi na vodomjere kako bi iste zaštitila od neovlaštenog pristupa i oštećenja.

     Osnivač preduzeća (Općina Kakanj i Općinsko vijeće Kakanj), organi upravljanja preduzeća (Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju), nezavisni vanjski revizori, inspekcijski organi i korisnici usluga (građani) zahtijevaju da preduzeće poduzme oštrije mjere prema krajnjim korisnicima komunalnih usluga a sve u cilju sprječavanja neovlaštenog korištenja usluge vodosnabdjevanja.

     Ovom prilikom Vas obavještavamo da će u narednom periodu ovlaštena lica J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj vršiti provjeru instalacija na sistemu vodosnabdjevanja kao i ugradnju plombi na vodomjere.

     Molimo Vas da ovlaštenim licima J.P. „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj osigurate nesmetan pristup priključku na sistem vodosnabdjevanja kako bi mogli obaviti zadatak ugradnje plombi. Napominjemo da će bilo koje neovlašteno oštećenje i otuđenje plombe sa vodomjera biti prijavljeno nadležnim insititucijama i sankcionisano u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i tretirati se kao krivično djelo.