JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću ,VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 od 08.08.2019. godine) i Odluke Uprave preduzeća o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme (broj: 1262-5/20 od 06.02.2020. godine), Javno preduzeće ,,VODOKOM” d.o.o. Kakanj raspisuje: 

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj za radna mjesta: 

1. radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ………………. 3 izvršioca na period od 12 mjeseci i

2. Inkasant u inkasantskoj grupi u Odjeljenju tehničke pripreme …………. 1 izvršilac na period od 8 mjeseci 

Za radno mjesto radnika na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada osnovna plaća iznosi 483,00 KM, a za Inkasanta u inkasantskoj grupi u Odjeljenju tehničke pripreme osnovna plaća iznosi 589,20 KM. 

Radnik na održavanju čistoće će obavljati poslove čišćenja stubišta i zajedničkih dijelova zgrada i druge poslove unutrašnjeg i vanjskog čišćenja objekata za potrebe obavljanja djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada. Za radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas nije potreban probni rad. 

Inkasant će obavljati poslove očitanja vodomjera, distribucije računa i pismena, obavljati će poslove održavanja reda na pijaci, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni. Za radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas nije predviđen probni rad.

| Radnik na održavanju čistoće pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati, koji se prijavljuju na oglas treba da ispunjavaju i uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta preduzeća i to: 

– NK ili PK -osnovna škola 

Kandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na javni oglas dostaviti i potpisanu biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova traženih ovim oglasom i to: 

1. svjedočanstvo o završenoj školi (ako posjeduje),

2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa – ne starije od 30 dana,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 30 dana, 5. dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave. 

|| Inkasant pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati, koji se prijavljuju na oglas treba da ispunjavaju i uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta preduzeća i to: 

– da ima završenu srednju školu (SSS) 

Kandidati su obavezni uz pismenu prijavu na javni oglas dostaviti i potpisanu biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova traženih ovim oglasom i to: 

1. svjedočanstvo o završenoj školi,

2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa – ne starije od 30 dana,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 30 dana,

5. dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave. 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava. 

Traženi dokumenti se predaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji s tim što se rok starosti dokumenta računa sa originalnog primjerka a ne datum ovjere kopije. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje,.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću ,VODOKOM” d.o.o. Kakanj.

Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi: 

a) bodovanje radnog iskustva kandidata 

– kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda, – kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda, – kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova. 

b) članovi komisije nakon intervuja vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje posla, itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati. 

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 10.02.2020. godine i ostaje otvoren do 18.02.2020. godine.

Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dukumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM” d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 51/1, 72240 Kakanj.

Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928. 

Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati 

,,NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”