Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 od 08.08.2019. godine) i Odluke Uprave preduzeća o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme (broj: 1978-5/21 od 17.02.2021. godine), Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj za radno mjesto:

 1. radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada …………………. 3 izvršioca na period od 12 mjeseci

Za radno mjesto radnika na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada predviđena je osnovna plaća u iznosu od 483,00 KM.

Radnik na održavanju čistoće će obavljati poslove čišćenja stubišta i zajedničkih dijelova zgrada i druge poslove unutrašnjeg i vanjskog čišćenja objekata za potrebe obavljanja djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada. Za radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas nije potreban probni rad.

I Radnik na održavanju čistoće pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati, koji se prijavljuju na oglas treba da ispunjavaju i uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta preduzeća i to:

 • NK ili PK – osnovna škola

Kandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na javni oglas dostaviti i potpisanu biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova traženih ovim oglasom i to:

 1. svjedočanstvo o završenoj školi (ako posjeduje),
 2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa – ne starije od 30 dana,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 30 dana,
 5. dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će telefonski obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

 1. bodovanje radnog iskustva kandidata
 2. kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda,
 3. kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda,
 4. kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova.
 • članovi komisije nakon intervjua vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje posla, itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati.

Izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 18.02.2021. godine i ostaje otvoren do 26.02.2021. godine.

Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 117/1, 72240 Kakanj.

Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928.

Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati

„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“