Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 od 08.08.2019. godine) i Odluke Uprave preduzeća o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme (broj: 6514-5/20 od 12.10.2020. godine), Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj za radno mjesto:

 1. Inkasant u inkasantskoj grupi u Odjeljenju tehničke pripreme …………. 1 izvršilac na period od 12 mjeseci

Za radno mjesto Inkasanta u inkasantskoj grupi u Odjeljenju tehničke pripreme osnovna plaća iznosi 561,05 KM.

Inkasant će obavljati poslove očitanja vodomjera, distribucije računa i pismena, obavljati će poslove održavanja reda na pijaci, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni. Za radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas nije predviđen probni rad.

I Inkasant pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati, koji se prijavljuju na oglas treba da ispunjavaju i uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta preduzeća i to:

 • da ima završenu srednju školu (SSS)

Kandidati su obavezni uz pismenu prijavu na javni oglas dostaviti i potpisanu biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje  uslova traženih ovim oglasom i to:

 1. svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena fotokopija ne starija 30 dana),
 2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana),
 3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
 4. uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana),
 5. dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava.


Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

 1. bodovanje radnog iskustva kandidata
 2. kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda,
 3. kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda,
 4. kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova.
 • članovi komisije nakon intervjua vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje posla, itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 13.10.2020. godine i ostaje otvoren do 21.10.2020. godine.

Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 51/I, 72240 Kakanj.

Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928.

Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati

„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“