JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu odredbi člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj: 8/19), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj (broj: 5401-2/19 i 8374-5/19) i Odluke Uprave preduzeća o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme (broj: 2916-5/20 od 12.05.2020. godine), JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj za radna mjesta:

 1. pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada …………………………. 1 radnik na period od 12 mjeseci,
 2. pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina …………. 2 radnika na period od 12 mjeseci i
 3. radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ….. 1 radnik na period od 12 mjeseci.

Za radno mjesto pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada  i Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina osnovna plaća iznosi 426,90 KM, a za radno mjesto radnik na održavanju čistoće u Odjeljenju upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada osnovna plaća iznosi 483,00 KM.

Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju prikupljanja i deponovanja otpada obavlja poslove ručnog utovara i istovara komunalnog i ostalog otpada u kamione, obavlja poslove čišćenja divljih deponija, poslove uklanjanja uginulih životinja, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.

Pomoćni radnik za jednostavne poslove u Odjeljenju ljetnog i zimskog održavanja javnih površina obavlja poslove metanja i pravnja javnih površina, pobiranja otapda na javnim površinama, čiščenje snijega i leda, košenje trave, okopavanja cvijetnjaka kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.

Radnik na održavanju čistoće obavlja poslove čišćenja stubišta i zajedničkih dijelova zgrada, obavlja poslove unutrašnjeg i vanjskog čišćenja objekata  za potrebe obavljanja djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni.

Za radna mjesta za koje se raspisuje javni oglas nije potreban probni rad.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene sistematizacijom radnih mjesta i da u prijavi dostave sljedeću dokumentaciju:

 • potpisana pismena prijavu na javni oglas,
 • potpisana biografija sa adresom stanovanja i brojem telefona,
 • svjedočanstvo o završenoj školi (ovjerena fotokopija ne starija 30 dana ako je kandidat završio neku školu),
 • uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 30 dana ili ovjerena fotokopija originala koji nije stariji od 30 dana),
 • dokaz o radnom stažu ako je ranije radio, fotokopija radne knjižice ili potvrda iz PIO-a ili Porezne uprave.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom isteka roka za predaju prijava.


Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri.

Postupak izbora radnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi:

 1. bodovanje radnog iskustva kandidata
 2. kandidati koji imaju do 10 godina radnog staža dobijaju 2 boda,
 3. kandidati koji imaju od 10 do 20 godina radnog staža dobijaju 4 boda,
 4. kandidati koji imaju preko 20 godina radnog staža dobijaju 6 bodova.
 5. članovi komisije nakon intervjua vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje posla, itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova.

Konačan izvještaj Komisije će sadržavati listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća.

Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati.

Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici JP „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 14.05.2020. godine i ostaje otvoren do 22.05.2020. godine.

Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dokumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 51/I, 72240 Kakanj.

Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928.

Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati

„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“